Home

Members

Research Areas

Equipment

M.Sc. and Ph.D. Theses

Publications

Graduate Study

Our Faculty

 

  Ph.D Theses :

 

Emirhan Nemutlu

 

Gebelikte proflaktik amaçla kullanılan antibiyotiklerin miktar tayinleri için yöntem geliştirilmesi ve fetus geçişlerinin incelenmesi

 

Developing and analytical method to quantify and evaluate fetal distrubition of antibiotics used for prophylactic purpose in pregnancy

 

 2008

 

 Prof.Dr.Sedef Kır (Supervisor)

 

Ceren Yardımcı

 

Rosiglitazon ve metformin'in kapiler elektroforez ve yüksek basınçlı sıvı kromatografisi

yöntemleri ile farmasötik preparatlardan ve biyolojik materyalden aynı anda analizi

 

Simultaneous analysis of rosiglitazone and metformin in pharmaceutical preparations and biological material by capillary electrophoresis and high pressure liquid chromatography methods

 

 2006

 

 Prof.Dr.Nuran Özaltın (Supervisor)

 

Aysun Dinçel

 

Proparakainin kromatografik davranısının incelenmesi ve göz içi sıvılarında

proparakainin kromatografik tayini

 

Investigation of chromatographic behaviour of proparacaine and its determination in

aqueous humour by chromatography

 

2006

 

Prof.Dr.Nursabah Elif Başçı (Supervisor)

 

İncilay Süslü

 

Astım tedavisinde kullanılan zafirlukastın elekrtokimyasal ve kromatografik yöntemler

ile farmasötik preparatlardan ve biyolojik materyallerden analizi

 

Analysis of zafirlukast, using in the treatment of asthma in parmaceutical preparations

and biologic materials by electrochemical and chromatographic methods

 

2004

 

Prof.Dr.Sacide Altınöz (Supervisor)

 

Suna Toptan

 

Sitrik asit ve sakkaroz içeren gıdalarda kullanılan ikili boya karışımlarının analizi

 

Analysis of mixture of two differnet food dyes in the commercially available food

samples which contain saccharose and citric acid

 

1999

 

Doç.Dr.Sacide Altınöz (Supervisor)

 

Durişehvar Özer

 

Nandarolonun Gaz Kromatografisi Kütle Spektroskopisi ile İdrardan Analizi.

 

Determination of Nandrolone in Urine by Gas-Chromatography Mass Spectrometry.

 

1994

 

Prof. Dr. Aytekin Temizer (Supervisor)

 

Nursabah E. Başçı

 

Beta-Blokerlerin Kromatografik Analizi.

 

Chromatographic Analysis of Beta-Blockers.

 

1993

 

Prof. Dr. Aytekin Temizer (Supervisor)

 

Recep Ayvalık

 

Bağımlılık Yapan Maddelerin Gaz Kromatogarfisi ile Nicel Analizleri

 

Quantitative Gas-Chromatographic Analysis of Substances of Abuse.

 

1992

 

Prof. Dr. Ayla Tamer (Supervisor)

 

Sacide Altınöz

 

Adsorptif Sıyırma Yöntemi ile Seftriakson’un Biyolojik Materyalden Tayini.

 

Determination of Ceftriaxone in Biological Material by Adsorptive Stripping Voltammetric Method.

 

1988

 

Doç. Dr. Aytekin Temizer (Supervisor)

 

Sedef Kır

 

Alkaloitlerin Atomik Absorbsiyon Spectrofotometresi ile Dolaylı Miktar Tayinleri

 

Indirect Determination of Alkaloids by Atomic Absorption Spectrophotometer.

 

1987

 

Doç. Dr. Aytekin Temizer (Supervisor)

 

Nur Onar

Diferansiyel Puls Anodik Sıyırma Voltametrisi ile Eser Metallerin Biyolojik Materyalde Analizi Üzerinde Bir Çalışma.

 

Determination of Trace Elements in Biological Materials by Differential Puls Anodic Stripping Woltammetry.

 

1986

 

Doç. Dr. Aytekin Temizer (Supervisor)

 

Nuran Özaltın

 

Etanolamin Türevi Antihistaminik İlaçların Dolaylı Elektroanalitik Yöntem ile Analizi Üzerinde Bir Çalışma.

 

A Study of Analysis of Ethanolamine Derivative Antihistaminic Drugs by Indirect Electroanalytical Method.

 

1983

 

Doç. Dr. Aytekin Temizer  (Supervisor)

 

Ali Osman Solak

 

Voltametrik Analiz Yöntemi ile Barbitüratların Çeşitli Ortamlarda Tayinleri.

 

Determination of Barbiturates in Various Mediums by Voltammetric Methods.

 

1981

 

Dr. Aytekin Temizer  (Supervisor)

 

Serdar Ateş

 

Seyreltik Klorpromazin Çözeltisinin Fotokimyasal Oksidasyonu.

 

Photochemical Oxidation of Diluted Chlorpromazine Solutions.

 

1977

 

Dr. Güler Somer  (Supervisor)

 

Aytekin Temizer

 

Derişik Tiyonin Çözeltisinin fotokimyası.

 

Photochemistry of Concentrated Thionine Solutions.

 

1976

 

Dr. Güler Somer (Supervisor)

 

 Master Theses :

 

Ayşegül Doğan

 

Klorhekzidin glukonat ve Benzidamin hidroklorürün farmasötik preparattan analizi için yüksek performanslı sıvı kromatografik ve spektrofotometrik yöntemlerin geliştirilmesi

 

High performance liquid chromatographic method development for the determination of chlorhexidin glukonat and benzidamine hidrochloride in pharmaceutical dosage forms

 

2009

 

Prof. Dr. Nursabah E. Başçı (Danışman)

 

Demet Salman

 

Kabergolin’in farmasötik preparattan spektrofotometrik analizi

 

Spectrophotometric analysis of cabergoline from pharmaceutical preparation

 

2007

 

Prof. Dr. Nursabah E. Başçı (Danışman)

 

Gamze Uğurlu  

 

Risedronat Sodyumun farmasötik Preparatlardan Analizleri

 

Analysis of Risedronate Sodium in pharmaceutical preparatıons

 

2007

 

Prof. Dr. Nuran Özaltın (Supervisor)

 

Mustafa Çelebier

 

Olmesartan Medoksomil içeren farmasötik preparatlardan kapiler elektroforez yöntemi 

ile analizleri

 

Analysis of Pharmaceutical Preparatıons containing Olmesartan Medoxomil by Capillary

Electrophoresis

 

2007

 

Prof.Dr.Sacide Altınöz (Supervisor)

 

 

Deniz Emre

 

Propifenazon, parasetamol ve kafeini birlikte içeren farmasötik preparatlardan bu

maddelerin kapiler elektroforez yöntemiyle aynı anda analizi

 

Simultaneous determination of propyphenazone, paracetamol and caffeine in combined   pharmaceutical preparations by capillary electrophoresis

 

2006

 

Prof.Dr.Nuran Özaltın (Supervisor)

 

Aysun Öztürk

 

Sitalopramın farmasötik preparatlardan ultraviyole-görünür bölge spektrofotometrisi ve  

türevsel spektrofotometri yöntemleri ile miktar tayini

 

Determination of citalopram in pharmaceutical preperations by UV-visible

spectrophotometric and derivative spectrophotometric methods

 

2005

 

Prof.Dr.Sacide Altınöz (Supervisor)

 

İlke Tunçbilek

 

Gaz kromatografisi-kütle spektrometrisi teknigi kullanılarak doping amacıyla kullanılan  

hidroksietil nisastanın (HES) idrardan analizi üzerine bir çalışma

 

A study on the analysis of Hydroxyethyl Starch (HES) that is a doping agent by using

Gas Chromatography-Mass Spectrometry technique in urine

 

2005

 

Prof.Dr.Aytekin Temizer (Supervisor)

 

Şeyda Demircan

 

Verapamilin spektrofotometrik ve dizi diyot, floresans ve elektrokimyasal dedektörlü

yüksek performanslı sıvı kromatografisi yöntemleri ile farmasötik preparatlardan nicel   

analizi  

  

The quantitative analysis of verapamil from pharmaceutical preparations by

spectrophotometry and high performance liquid chromatografhy with Diode array,

florescence and electrochemical detectors

 

2004

 

Prof.Dr.Sedef Kır (Supervisor)

 

Emirhan Nemutlu

 

Meloksikamın farmasötik preparatlardan UV spektrofotometrisi ve kapiler elektroforez

yöntemi ile analizi

 

The Analysis of meloxicam form pharmaceutical preparation by UV spectrophotometry

and capillary electrophoresis

 

2002

 

Prof.Dr.Sedef Kır (Supervisor)

 

Berrak Dülger

 

Betaksololün kromatografik davranışının incelenmesi ve vücut sıvılarında yüksek   

performanslı sıvı kromatografisi yöntemi ile tayini

 

Investigation of chromatographic behavior of betaxolol and its determination in body

fluids by high performance liquid chromatography

 

2001

 

Doç.Dr.Nursabah Elif Başçı (Supervisor)

 

Ceren Nur Biler

 

GC-MS yöntemiyle Bazı Diüretiklerin idrarda analizleri

 

Analysis of Some Diureties in Urine by using GC-MS Method

 

2000

 

Prof.Dr Aytekin Temizer (Supervisor)

 

Dilara Tekeli

 

Glimepirid'in spektrofotometrik yöntem ile analizi

 

The Analysis of glimepiride with spectrophotometric method

 

2000

 

Doç.Dr.Sacide Altınöz (Supervisor)

 

Ceren Yardımcı

 

Lansoprazol'ün elektrokimyasal davranışları ve ilaçlardan polarografik yöntemle analizi

 

Investigation of electrochemical behaviours of lansoprazole and its pharmaceuticals

analysis by the polarographic method

 

2000

 

Prof.Dr.Nuran Özaltın (Supervisor)

 

İncilay Süslü

 

Antibakteriyel florokinolonların analizleri

 

Analysis of antibacterial fluoroquinolones

 

1999

 

Prof.Dr.Ayla Tamer (Supervisor)

 

Özen Özcan Dursun

 

Türevsel UV Spektrofotometrik Yöntem İle Nimesulid’in Analizi Üzerine Bir Çalışma

 

A study on the Analysıs of nimesulid by derivative UV spectrophotometric method

 

1999

 

Doç.Dr.Sacide Altınöz (Supervisor)

 

Saniye Keskin

 

Klenbuterolün biyolojik materyalden gaz kromatografisi-kütle spektrometrisi ile analizi  

 

Analysis of clenbuterol from biological material by gas chromotography-mass    

Spectrometer

 

1998

 

Yrd.Doç.Dr.Durişehvar Özer (Supervisor)

 

Hülya Şenel

 

Lisinoprilin türev spektrometrisi ile analizi ve farmasötik preparatlara uygulanması      

                  

Derivative spectrometric analysis of lisinopril and application to pharmaceutical    

Preperations

 

1998

 

Yrd.Doç.Dr.Durişehvar Özer (Supervisor)

 

Ebru Bedir (Semerci)

 

Efedrinlerin biyolojik materyalden kromatografik yöntemlerle analizleri

 

Analysis of ephedrines in biological materials by chromatographic methods

 

1998

 

Prof.Dr.Sedef Kır (Supervisor)

 

Ayşegül Çelik Koçer

 

Omeprazol içeren farmasötik preparatlarda türevsel UV spektrofotometrisi ile analiz   

Çalışmaları

 

Derivative UV spectrophotometric analysis of pharmaceutical preparations containing    

Omeprazole

 

1996

 

Doç.Dr.N.Özaltın (Supervisor)

 

Serap Barutçu

 

Doping amacı ile kullanılan bazı konjuge anabolik steroidlerin gaz kromatografisi-kütle  

spektrofotometrisi (GC-MS) ile biyolojik materyalden analizi

 

Determination of some conjugated anabolic steroids used for doping from biological   

material by gas chromatography mass spectrometry (GC-MS)

 

1996

 

Prof.Dr.Aytekin Temizer (Supervisor)

 

Şükran Barın

 

Zeeman geri düzeltmeli grafit fırın atomik absorpsiyon spektrometrisi ile selenyumun    

biyolojik materyallerden analizi üzerinde çalışmalar

 

The Analysis of selenium in various biological materials by Zeeman background   

corrected graphite furnace atomic absoption spectrometry

 

1996

 

Doç.Dr.Nuran Özaltın (Supervisor)

 

Nurten Karaşen

 

Yarı Sentetik Narkotik Analjeziklerin Analizlerinde İleri Yöntemler.

 

Advanced Methods in Determination of Semi Synthetic Narcotics Analgesics

 

1995

 

Doç. Dr. Sedef Kır  ( Supervisor )

 

Sevilay Top  

 

Metronidazol’un Elektroanalitik Bir Yöntem ile Çeşitli Ortamlarda Analizi

 

The Analysis of Metronidazole in Various Mediums by an Electroanalytical Method.

 

1995

 

Prof. Dr. Aytekin Temizer ( Supervisor )

 

Filiz Sayın

 

Klorfeniramin Maleat İçeren Farmasötik Preparatlarda Türevsel UV Spektrofotometrisi ile Analiz Çalışmaları.

 

Studies of Analysis of Pharmaceutical Preparation Contein Chlorpheniramine Maleate by    

Derivative UV Spectrophotometry.

 

1994

 

Doç. Dr. Sedef Kır  ( Supervisor )

 

Meryem Karan

 

Vizkoz Endüstrisinde Çalışanların Karbon Sülfür’den Etkilenmelerinin Araştırılması.

 

Investigation of Workers Exposed to Carbon Disulphide in Viscose Rayon Industry.

 

1992

 

Doç. Dr. Ayla Tamer  (Supervisor)

 

F. Gönül Ungan

 

Türkiye Çaylarında Pestisit Bakiyesi Tayinleri.

 

Pesticides Residue Analysis in Tuskish Teas.

 

1990

 

Prof. Dr. Aytekin Temizer  ( Supervisor )

F. Belgin Ataç

 

Kortizol’un Zaman-Açınımlı Fluoroimmunoassay Yöntemi ile Analizi ve Serum Kortizol Düzeyine Stres’in Etkisi

 

Time-Resolved Fluoro immunoassay of Cortisol and theEffect of Stress on Serum Cortisol

Levels.

1990

 

Prof. Dr. Aytekin Temizer ( Supervisor ) 

 

İhsan Varol

 

Çeşitli Biyolojik Materyallerde Alüminyum’un Grafit Küvetli Atomik Absorbsiyon Spektrofotometersi ile Tayini.

 

Determination of Aluminum in Various Biological Materials by Graphite Furnace Atomic  

Absorbtion Spectrophotometer.

 

1989

 

Prof. Dr. Aytekin Temizer  ( Supervisor )

 

Recep Ayvalık

 

Bağımlılık Yapan İlaçların Gaz Kromatografisi ile Nitel Analizleri.

 

Qualitative Gas-Chromatograpric Analysis of Drugs of Abuse.

 

1989

 

Doç. Dr. Ayla Tamer ( Yeşilrusçuk) ( Supervisor )

 

Durişehvar Özer

 

Serbest Estriol ve İnsan Plasental Laktojen’in Riskli Gebelerde Radyoimmunoassay ile   

Tayinleri ve Hormon Düzeylerinin Biofiziksel Parametrelerle İlişkisi.

 

Determination of Free Estriol and Human Placental Lactogen Levels of Risky Pregnants by

Radioimmunoassay and Relationship Between Hormon Levels and Biyophysical

Parameters

 

1988

 

Doç. Dr. Aytekin Temizer ( Supervisor )

 

Haluk Sargın

 

Narkotik Analjezik Grubu İlaçlardan Kodein, Metadon ve Meperidin’in Gaz Kromatografik Analizleri.

 

Gas-Chromatographic Analysis of Narcotic Analgesic Drugs ( Codeine, Methadone and

Mepheridine )

 

1986

 

Doç. Dr. Ayla Yeşilrusçuk ( Supervisor )

 

Sacide Sarısoy

 

Simetidin’in Metal Kompleksleri Oluşturmasına Dayanan Yöntemler ile Analizi Üzerinde bir Çalışma.

 

A Study on Analysis of Cimetidine by Methods Based on Formation of Metal Complexes.

 

1984

 

Doç. Dr. Aytekin Temizer ( Supervisor )

 

Sedef Kot

 

Halka Fırın Yöntemi ile Böbrek Taşlarının Yapısında Yer Alan İyonların Nitel ve  Nicel Analizleri.

 

Quantitative and Qualitative Analysis of Irons in Kidney Stones by Ring-Oven

Technique.

 

1983

 

Doç. Dr. Aytekin Temizer ( Supervisor )

 

Nur Onar

 

Nöroleptik Fenotiazin Türevlerinin Analizi

 

Analysis Of Neuroleptic Phenothiazine Derivaties

 

1983

 

Dr. Ayla Yeşilrusçuk ( Supervisor )

 

Osman Çakır

 

Hava Kirinde Bulunan Bazı Eser Elementlerin, Atomik Absorbsiyon Spektrometresi ile Tayini için Yöntem Geliştirilmesi.

 

A Method Developed for the Determination of Some Trace Elements In Air Pollution by   

Atomic Apsorbtion Spectrometer.

 

1977

 

Dr. Güler Somer ( Supervisor )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last update : 24.07.2007